Blair Byggkonsulent AS

Personvern­erklæring

  • Norwegian
  • English

Personvernerklæring

Om personlige opplysninger

I den grad du legger igjen personopplysninger i kontakt med oss, vil vi spare på det som er relevant i ditt kundeforhold til oss. Herunder: Navn, adresser og telefonnummer.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personlige ønsker som har relevans til oppdraget vi utfører for deg, blir lagret sammen med dokumenter som vedrører saken. Opplysninger som er nødvendige i regnskap, blir tatt vare på så lenge regnskapsloven krever. I den grad vårt oppdrag krever det vil vi formidle navn, adresse og telefonnummer til firma som mulig skal engasjeres i oppdraget. Ut over det formidler vi ikke personopplysninger. Liste over kontakter som har fått opplysningene føres i saksmappen.

Datasikkerhet

Vi selger ikke personopplysninger.

Datalagring

Om du ikke får et kundeforhold til oss, sletter vi dine data rutinemessig.

Declaration of privacy statement

The data we collect about you

To the extent that you leave personal data in contact with us, we will save on what is relevant in your customer relationship with us, including names, addresses, and phone numbers.

How we use your personal data

Personal wishes that are relevant to the assignment we carry out for you are stored together with documents relating to the case. Information that is necessary in accounting is preserved for as long as required by the Accounting Act. To the extent required by our assignment, we will communicate the name, address and telephone number of the company that will be engaged in the assignment. In excess of that, we do not disclose personal data. A list of contacts who have received the information is listed in the case file.

Data security

We do not sell personal data.

Data retention

If you do not have a customer relationship with us, we routinely delete your data.

Blair Byggkonsulent AS
Org.nr.: 925 880 094 mva
Copyright © 2021 | Blair Konsulent AS
Utvikles av Cove AS